Bussipeatuste hooldus

Pakkumuse esitamise andmed,  kord ja nõuded on järgmised:

1. Üldandmed

1.1. Hankija nimi ja andmed:

Kiili Vallavalitsus
Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald 75401 Harjumaa
Tel 679 0260
E-post:  info@kiilivald.ee

1.2. Hanke eest vastutav isik: Benno Johanson, keskkonna- ja maaosakonna juhataja, tel. 679 0264;  510 5161; e-mail benno.johanson@kiilivald.ee .

1.3. Hanke nimetus: Bussipeatuste hooldus Kiili vallas

1.4. Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

2.1. Pakkujale esitatavad üldised nõuded
2.1.1.    Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektidega ja teostanud temale pakkumise koostamiseks vajalikke täiendavaid uuringuid iseseisvalt.
2.1.2.    Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.3.    Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.
2.1.4.   Pakkuja peab omama jäätmeluba vastavalt jäätmeseaduse § 14 ja 73 lg 2 p 6 või lisama kirjaliku kinnituse jäätmeloa hankimise kohta kolme kuu jooksul lepingu sõlmimisest.

3. Tehniline kirjeldus

3.1. Bussipeatustes prügi koristamine kord nädalas esmaspäeviti või teisipäeviti aasta ringselt;
3.2. Prügikastid tühjendatakse kord nädalas esmaspäeviti või teisipäeviti aasta ringselt;
3.3. Klaaspaviljonide pesu toimub kord kuus aprillist novembrini. Pesupäevast teatada Tellijat;
3.4. Bussipeatuse ümbruse niitmine 10 m raadiuses kord kuus maist oktoobrini.
3.5. Paviljonidest omavoliliselt paigaldatud reklaam ja muude teadete kõrvaldamine;
3.6. Talihooldus (lume- ja libedusetõrje) bussipeatustes toimub tellimuse alusel, töödega tuleb alustada hiljemalt 3 tunni jooksul vastava tellimuse saamisest;
3.7. Bussipaviljonide ja prügikastide remont toimub tellimuse alusel ja tasustatakse eraldi.

4. Hankelepingu tingimused

4.1. Hankeleping (lisa 3) sõlmitakse edukaks tunnistatud Pakkujaga hankelepingus sätestatud tingimustel.
4.2. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01. jaanuar 2020 – 31. detsember 2020 a.


5. Maksetingimused

5.1 Tasumine bussipeatuste hoolduse eest toimub vastavalt hankelepingus kokku lepitud tingimustele.
5.2 Arve aluseks on teostatud tööde akt, mis on Hankija poolt kinnitatud.
5.3 Hanke eeldatav maksumus on 6000 eurot.

6. Pakkumuse esitamine

6.1. Hinnapakkumine esitatakse eurodes vastavalt lisas 1 toodud tabelile ja lisas 2 toodud mahtudele.
6.2. Prügikastide ja paviljonide remonttööd teostatakse igakordse hinnapakkumise alusel hooldustööde teostaja poolt tellija tellimuse esitamisel.
6.3. Talihoolduse (lume- ja libedusetõrje) teostamiseks esitada pakkumuses ühekordse töö maksumus ühe paviljoni hoolduse korral. Töid teostatakse vastavalt tellija tellimusele.
6.4. Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 16. septembriks 2019 a. kell 11.00 e-posti aadressile info@kiilivald.ee.
6.5.Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

7. Selgitused

7.1. Selgitusi saab Kiili Vallavalitsusest.
Kontaktisikuks Benno Johanson, keskkonna- ja maaosakonna juhataja, tel. 679 0264; 510 5161;  e-mail benno.johanson@kiilivald.ee .

8. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

8.1. Pakkujal ei tohi olla riigihangete seadusest tulenevaid maksuvõlgasid.
8.2. Ostja võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
8.3. Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab kvalifitseerumise tingimustele ja milles pakutud teenuse kogumaksumus on madalaim.

9. Pakkumuste tagasilükkamine

9.1. Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist.

Seotud failid:

Sisene

Logi sisse

Kasutajanimi
Parool
Pea meeles